ဆရာမတဦးအား ကာယိေႁႏၵပ်က္ေစရန္ ႀကံရြယ္သူ ၂ ဦးကုိ အျမန္ဖမ္းဆီးေပးရန္ ေတာင္းဆုိ | DVB