ျမင္းကပါေက်းရြာတြင္ ပုဂံဘုရားတဆူ ႐ုတ္တရက္ၿပိဳက် | DVB