စစ္ကိုင္းတုိင္းဥပေဒခ်ဳပ္၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကန္႔ကြက္ | DVB