သက္ငယ္မုဒိမ္း ေသဒဏ္ေပးမည့္ အထူးဥပေဒျပ႒ာန္းရန္ လႊတ္ေတာ္ ႀကဳိးပမ္းေန | DVB