မုန္တိုင္း သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္အတြက္ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား | DVB