ဂစ္တာတီးသည့္ မူလတန္းျပဆရာ ၃ဦးကို ႐ုိက္ႏွက္လက္ထိပ္ခတ္သည့္ကိစၥကန္႔ကြက္ | DVB