ဘတ္ဂ်က္အခက္အခဲေၾကာင့္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းက တစုန္းငုတ္မ်ား မဖယ္ရွားႏိုင္ေသး | DVB