ေအအိုင္ဒီအက္စ္ျဖင့္ေသဆံုးသူမ်ားအတြက္ ေအာက္ေမ့ဖြယ္ဆုေတာင္းပြဲျပဳလုပ္ | DVB