စင္ကာပူႏွင့္မေလးရွား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တုိ႔ ေတြ႔ဆုံ | DVB