လက္တင္အေမရိကတလႊားတြင္ ပါလက္စတုိင္း တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ဆႏၵျပ | DVB