အီေလာင္အဲမီးေတာင္ ေခ်ာ္ရည္မ်ားေၾကာင့္ အိမ္ရာႏွင့္စုိက္ခင္းမ်ား ပ်က္စီး | DVB