ေခ်ာင္းေရ တိုက္စားမႈေၾကာင့္ ၾကာအင္းရြာတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေရကာတာေဆာက္ | DVB