ပင္လယ္ကမ္း႐ုိးတန္း သယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ဒုသမၼတတိုက္တြန္း | DVB