စစ္ကိုင္းတုိင္းရွိ တပ္သိမ္းေျမဧက ၁၆၀၀ ေက်ာ္ကို မူလပိုင္ရွင္ေတာင္သူမ်ားထံျပန္ေပး | DVB