ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ဝ တပ္ဖဲြ႔ပါမလာေသးသည့္အေပၚ တိုင္းျပည္လံုၿခံဳေရးအတြက္ စိုးရိမ္ | DVB