ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မူဆယ္ၿမိဳ႕ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB