တိုက္ႀကီးတြင္ ေတာဆင္႐ုိင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးမႈေၾကာင့္ လူေနအိမ္ ၃ လုံး ပ်က္စီး | DVB