လယ္သိမ္းခံရမႈသတင္းမွတ္တမ္း ႐ုိက္ကူးသည့္ ဒါ႐ုိက္တာ၀ုိင္းအဖြဲ့ကုိ ခံ၀န္လက္မွတ္ထုိးခုိင္း | DVB