ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ NVC ကတ္ကိုင္ေဆာင္သူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိ | DVB