ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို သတ္မွတ္စည္းကမ္းႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးမည္ | DVB