မူဆယ္ကစား၀ုိင္းကုိ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ပစ္ခတ္၊ ၁၇ ဦးေသဆုံး (႐ုပ္သံ) | DVB