သံုးစဲြရန္မသင့္သည့္ ေဆးပစၥည္း ၁ မ်ဳိး အသိေပးေၾကညာ | DVB