ႏိုင္ငံျခားသားကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာျပည္တြင္း လက္လီလက္ကား ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳၿပီ | DVB