တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ အသာရဦးမယ့္ ႏုိဝင္ဘာ ၾကားျဖတ္ | DVB