ဒူးရင္းသီးမွည့္မမွည့္ စစ္ေဆးႏုိင္သည့္ ကိရိယာတီထြင္သူ ေက်ာင္းသား ၃ ဦး ဆုရ | DVB