တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ (ဓာတုေဗဒဘာသာရပ္) | DVB