တကၠသိုလ္၀င္တန္းစာေမးပြဲ ေမးခြန္းပံုစံသစ္ (အဂၤလိပ္စာ) | DVB