ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး ေက်ာင္းသားမ်ား၏ တီထြင္မႈကို အေမရိကန္သံမတ္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ (႐ုပ္သံ) | DVB