သက္ငယ္မုဒိမ္းတိုင္ၾကားမႈ ၁၁၈၀ မႈရွိခဲ့ၿပီး ဖခင္အရင္းႏွင့္ျဖစ္ပြားမႈ ၅၇ မႈပါဝင္ | DVB