“က်မတို႔ကို အဆိုးျမင္ေနတာ” ေဒါက္တာေဒၚခင္ညိဳႏွင့္ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB