ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႐ုပ္ပံုပါ ေရႊဒဂၤါးမ်ား ဗဟိုဘဏ္ေရာင္းခ်ေပးမည္ | DVB