လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔၀င္သစ္မ်ားခန္႔အပ္မႈ ဥပေဒႏွင့္ညီေစလို | DVB