အသိဉာဏ္ပစၥည္းမ်ားဆုိင္ရာ မူပုိင္ခြင့္ဥပေဒျပ႒ာန္းႏုိင္ေရး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တင္မည္ | DVB