ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္တည္ေထာင္ျခင္း ၅၄ ႏွစ္ေျမာက္ပြဲက်င္းပ (ဓာတ္ပံု) | DVB