နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုႏွင့္ ျပႆနာမရွိဟု ေပါ့ဂ္ဘာ ေျပာ | DVB