ျဖဴးၿမိဳ႕ အေနာက္ေတာင္ဘက္တြင္ အင္အား ၅.၁ အဆင့္ရွိ ငလ်ပ္လႈပ္ခတ္ | DVB