ဦးပိုင္ထုတ္မည့္ ေဆး၀ါး ၆ မ်ိဳးကို အစိုးရ ကန္႔ကြက္ | DVB