ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အင္ဒိုနီးရွား စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ကတိျပဳ | DVB