လြတ္လပ္ တရားမွ်တသည့္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု သမၼတေျပာ | DVB