ပုဒ္မ ၄၀၁ (၁) ပယ္ဖ်က္လိုက္သည့္အေပၚ ႏိုင္က်ဥ္းေဟာင္းအဖြဲ႔ ႀကိဳဆို | DVB