သမၼတ၏ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ထဲ ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၆ ဦးပါ၀င္ | DVB