တႏုိင္ငံလုံးရွိ ႀကိဳးတံတား ၂၉ စင္းကုိ ႏုိင္ငံျခားပညာရွင္မ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးမည္ | DVB