ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းရန္ ဂ်ပန္ႏွင့္တ႐ုတ္ ေဆြးေႏြး | DVB