စစ္ေတြၿမိဳ႕တြင္ လူကိုအႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ တုတ္၊ ဓား လက္နက္အခ်ိဳ႕ သိမ္းဆည္း | DVB