လူမည္း ၂ ဦးအား ဖမ္းဆီးခဲ့မႈ Starbucks ေကာ္ဖီဆုိင္ကုိ ဆႏၵျပ | DVB