ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း ၁၂ ခုတြင္ မုိးရြာႏုိင္ဟု မုိးဇလ ထုတ္ျပန္ | DVB