အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တုိ႔၏ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ ဆီးရီးယား သိပၸံစင္တာမ်ား ပ်က္စီး | DVB