ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ သႀကၤန္တြင္း သီလယူသူမ်ား အစာဆိပ္သင့္ | DVB