ကဒံုကနိကမ္းေျခ သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔ ေရကစားေနပံု (႐ုပ္သံ) | DVB