ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးတြင္ မ႑ပ္တခုတည္းရွိ၊ ေရအခက္အခဲေၾကာင့္ မစည္ကား - DVB